.

Може ли един климатик да бъде монтиран от всеки, или се изисква експерт?

Монтирането на един климатик изисква специални инструменти и...

Монтирането на един климатик изисква специални инструменти и прибори, така че трябва
да бъде извършено от професионален монтажник. Също така, тъй като климатиците съдържат
хладилни агенти – вещества, обхванати от Протокола от Киото – законодателството на повече-
то страни изисква климатиците да се монтират и поддържат от сертифицирани лица.